Zakład Komunalny Gminy Lubiewo powstał 1 stycznia 2013 roku. Realizuje zadania zlikwidowanego 31 grudnia 2012 roku Zakładu Gospodarki Komunalnej w Lubiewie z/s w Bysławiu. Zakład jest gminną jednostką budżetową samorządu terytorialnego działającą na podstawie planu dochodów i wydatków, który jest zatwierdzany przez Radę Gminy. Działalność Zakładu opiera się na przepisach:

a) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

(Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami),

b) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych

(Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami),

c) ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej

(Dz. U. z 1997r. Nr 9, poz. 43 z późniejszymi zmianami),

d) statutu Zakładu Komunalnego Gminy Lubiewo

Zadania Zakładu Komunalnego Gminy Lubiewo:

  • produkcja,dostarczanie i sprzedaż wody,
  • budowa sieci wodno – kanalizacyjnych,
  • odbiór i oczyszczanie nieczystości płynnych,
  • konserwacja i obsługa przydomowych oczyszczalni,
  • utrzymanie dróg gminnych, chodników, placów i zieleni,
  • wykonywania bieżących napraw i remontów obiektów kubaturowych,
  • opieka nad bezdomnymi zwierzętami,
  • utrzymanie kąpieliska w Bysławiu.