Oczyszczalnia ścieków w Bysławiu została oddana do użytku w 1998r. Zlokalizowana jest na ogrodzonym terenie, przy ulicy Słonecznej 6, na działce nr 412/3, która jest własnością Gminy Lubiewo. W 2010 roku oczyszczalnia ścieków została zmodernizowana, co zwiększyło jej przepustowość oraz efektywność oczyszczania ścieków .

Do przepompowni ścieków zlokalizowanej na terenie oczyszczalni dostarczane są ścieki systemem grawitacyjno- ciśnieniowym z terenu Gminy Lubiewo oraz z automatycznej stacji zlewnej. 

Oczyszczalnia ścieków w Bysławiu została zaprojektowana na:

  • średni dobowy przepływ ścieków; Qdśr= 520,0 m3/d​

​​

  • maksymalny dobowy przepływ ścieków; Qdmax= 712,0 m3/d

​​

  • średni godzinowy przepływ ścieków; Q​hśr = 28,0 m3/d

​​

  • przepływ z godzin dziennych; Qhdz = 39,0 m3/h

​​

  • ​maksymalny godzinowy przepływ ścieków (przy opróżnianiu samochodu asenizacyjnego); Q​hmax = 110,4 m3/h (31,0 dm3/s)

​​

​​Obecnie średni dobowy dopływ ścieków wynosi 320 m3, natomiast ścieków dowożonych jest 150 m3 miesięcznie.