Obowiązki właściciela przydomowej oczyszczalni ścieków:

  • dokonywać kontroli pracy dmuchawy,
  • prowadzenie wzrokowej kontroli oczyszczalni,
  • przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas obsługi oczyszczalni.

Zabrania się:

  • wyłączania prądu elektrycznego (spowoduje to obumarcie mikroorganizmów i złą pracę oczyszczalni). Koszt ponownego rozruchu poniesie użytkownik wyłączonej oczyszczalni.
  • jedzenia, picia, palenia przy wszystkich czynnościach wymagających otwarcia oczyszczalni,
  • pozostawiania otwartej oczyszczalni bez nadzoru,
  • wlewania do ścieków lekarstw, trucizn, substancji toksycznych, farb, rozcieńczalników, środków chemicznego oprysku, nierozcieńczonych kwasów i zasad oraz wrzucania do kanalizacji sanitarnej następujących przedmiotów: nawilżanych chusteczek higienicznych (zawierają plastik), zawieszek do kostek toaletowych, papierowych ręczników

UWAGA na:

  • środki dezynfekcyjne ( zaleca się ostrożne stosowanie tych środków, ponieważ mogą one zabijać bakterie w oczyszczalni),