Na terenie oczyszczalni ścieków w Bysławiu przy ulicy Słonecznej 14 zlokalizowany jest Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK). Można tutaj dostarczać następujące rodzaje odpadów m.in. :

  • odpady biodegradowalne w przypadku braku kompostownika (umieszczone w workach przeznaczonych na bioodpady),
  • meble i inne odpady wielkogabarytowe,
  • odpady budowlane i rozbiórkowe (asortyment wg Regulaminu),
  • zużyty sprzęt elektryczny lub elektroniczny,

PSZOK czynny jest we wtorki i soboty w godzinach 8:00 do 15:00.

Przed przywiezieniem odpadów do PSZOK prosimy zapoznać się z Regulaminem.

INFORMACJA: comiesięczne opłaty za śmieci można uiszczać w kasie Zakładu Komunalnego oraz u inkasenta.

Regulamin funkcjonowania monitoringu wizyjnego PSZOK