Zakład Komunalny Gminy Lubiewo zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. 2019 r. poz. 848) oraz Decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2018/1523 z dnia 11 października 2018r. ustanawiającą wzór oświadczenia w sprawie dostępności zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2102 w sprawie dostępności stron internetowych i mobilnych aplikacji organów sektora publicznego.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://zklubiewo.pl/

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
 • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,

Wyłączenia:

 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-03-09. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Status pod względem zgodności:

Strona internetowa dostępna jest częściowo zgodna z wytycznymi dla dostępności treści internetowych w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych (załącznik do ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. poz. 848), z powodu niezgodności wymienionych poniżej:

 • brak opisu tekstowego modułu wyszukiwania informacji dla osób niepełnosprawnych.
 • linki prowadzące do materiałów na innych stronach/podstronach nie zawierają treści tekstowej, którą mogą odczytać programy dla niepełnosprawnych.
 • brak tytułu w zagnieżdżonych ramkach tzw. frame i iframe.

Informacje dodatkowe.

 1. Publikacja strony http://zklubiewo.pl/  20 stycznia 2020 r.
 2. Data ostatniej aktualizacji: 9 marca 2021 r.
 3. Osobą odpowiedzialną za dostępność cyfrową strony jest: Pan Andrzej Donarski
 4. Kontakt z osobą odpowiedzialną za dostępność cyfrową strony Zakładu Komunalnego Gminy Lubiewo pod nr telefonu 501 543 471

Procedura wnioskowa i skargowa

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek biurowy Zakładu Komunalnego Gminy Lubiewo w Bysławiu ul. Główna 75 nie jest przystosowany dla osób z niepełnosprawnością ruchową:

 • wejście do budynku schodami 4 stopnie
 • w budynku nie ma windy,
 • do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • w budynku nie ma pętli indukcyjnych, platform czy pochylni,
 • w budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących,
 • w budynku nie ma obszarów kontroli,
 • w budynku nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące,
 • w budynku w chwili obecnej nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

 Pomieszczenia Zakładu Komunalnego Gminy Lubiewo:

 1. Biuro Księgowość.
 2. Biuro Kasa.
 3. Pomieszczenie socjalne.
 4. Biuro Konserwatora – Inkasenta.
 5. Biuro Kierownika.
 6. Pomieszczenie gospodarcze.
 7. Kotłownia.
 8. Toaleta.

Budynek Edukacyjno -Promocyjny Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Bysławiu ul. Słoneczna 6 jest przystosowany dla osób z niepełnosprawnością ruchową:

 • wejście do budynku z poziomu lub podjazdem dla wózków
 • w budynku nie ma windy,
 • do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • w budynku nie ma pętli indukcyjnych, platform czy pochylni,
 • w budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących,
 • w budynku nie ma obszarów kontroli,
 • w budynku nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące
 • w budynku w chwili obecnej nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

 Pomieszczenia PSZOK:

 1. Kuchnia
 2. Sala konferencyjna.
 3. Magazyn.
 4. Toalety – 3 pomieszczenia w tym jedna przystosowana dla potrzeb osób niepełnosprawnych.
 5. Pomieszczenie gospodarcze z odrębnym wejściem.
 6. Parking utwardzony z wyznaczonym miejscem dla osób niepełnosprawnych.

Raport GUS