REGULAMIN KĄPIELISKA I PLAŻY 

 1. Kąpielisko i plaża  jest obiektem Gminy Lubiewo zlokalizowanym przy ulicy Głównej 70 w Bysławiu, nr działki geodezyjnej 981.
 2. Kąpielisko i plaża  czynne są  w okresie letnim codziennie w godzinach
  od 10:00 do 18:00.
 3. Korzystanie z kąpieliska i plaży jest nieodpłatne.
 4. Na terenie plaży czynna jest wypożyczalnia sprzętu wodnego do poniedziałku do piątku w godzinach od 12.00 – 18.00, w soboty i niedziele od 10.00 – 19.00  (w przypadku całodniowych opadów deszczu wypożyczalnia nieczynna).
 5. Należy korzystać z własnego sprzętu turystycznego, przyborów toaletowych (koce, pledy, leżaki, maty, ręczniki, sprzęt do nauki lub ułatwienia pływania, sprzęt ochronny).
 6. Należy zachowywać czystość w otoczeniu, wyrzucać odpady do właściwych pojemników, zgodnie z zasadami segregacji o ile to możliwe.
 7.  Nie należy korzystać z kąpieliska  w przypadku złego samopoczucia i podwyższonej ciepłoty ciała, infekcji oraz objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
 8.  Za przedmioty, wyposażenie i odzież pozostawione na terenie kąpieliska i plaży zarządzający nie ponosi odpowiedzialności.
 9.  Dzieci do 7 lat mogą przebywać na terenie kąpieliska i plaży oraz kąpać się tylko w wyznaczonym miejscu pod opieką osób dorosłych.
 10.  Zabrania się wstępu osobom, których stan wskazuje na spożycie alkoholu, jak
  również wnoszenia, spożywania i sprzedaży alkoholu na terenie kąpieliska i plaży.
 11.  Zakaz sprzedaży alkoholu nie dotyczy punktu gastronomicznego (dzierżawa na podstawie uchwały Rady Gminy Lubiewo NR LXIII/463/2023 z dnia 25 maja 2023   r.), natomiast zakaz spożywania alkoholu nie dotyczy jw. oraz ogrodzonego pola namiotowego.
 12.  W sezonie letnim  tj. od 01.07.2023r.  do 31.08.2023r. korzystanie z kąpieliska
  odbywa się pod nadzorem ratowników.
 13.  Ratownik to osoba nosząca ubiór w kolorze żółtym i czerwonym z emblematem  RATOWNIK i czapkę ratownika.
 14.  Osoby korzystające z kąpieliska winny stosować się do poleceń ratowników.
 15.  Grupy zorganizowane, kolonie, obozy, winny posiadać   własnego ratownika.
 16.  Zasady korzystania z pola namiotowego:                                                        

– w przypadku, kiedy na polu namiotowym rozstawione są namioty bądź pojazdy kempingowe obowiązuje zakaz korzystania z boiska do piłki plażowej.

OSOBOM PRZEBYWAJĄCYM NA TERENIE KĄPIELISKA I  PLAŻY ZABRANIA SIĘ:

 • przekraczać linii wyznaczonego kąpieliska dla nieumiejących pływać, jeśli nie umieją pływać,
 • zabrania się kąpieli osobom będących pod wpływem alkoholu, narkotyków lub środków odurzających.
 • wchodzić do wody wbrew zakazowi ratownika oraz gdy wywieszona jest czerwona flaga,
 • używać do mycia ciała w czasie kąpieli mydła, szamponów i innych środków higieny osobistej,
 • wykonywać skoków do wody z pomostów oraz urządzeń pływających
 • niszczyć urządzeń i sprzętu znajdujących się na plaży,
 • zakłócać spokój i wypoczynek innym osobom,
 • wrzucać i popychać inne osoby do wody,
 • pić napojów alkoholowych w obrębie kąpieliska i plaży,
 • zaśmiecać teren kąpieliska i plaży,
 • wjeżdżać pojazdami mechanicznymi,
 • wprowadzać psów i innych zwierząt.

Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego regulaminu będą usuwane z terenu kąpieliska, niezależnie od ewentualnego skierowania sprawy na drogę sądową. Osoby niszczące i uszkadzające sprzęt lub urządzenia kąpieliska ponoszą odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody.

Parkowanie pojazdów mechanicznych dozwolone jest w miejscu przeznaczonym na ten cel.

Skargi i wnioski należy zgłaszać do Zakładu Komunalnego Gminy Lubiewo w Bysławiu ul. Główna 75, Tel 52 497 35, 505 057 473.

Telefony alarmowe:  

 • 997 Policja
 • 998 Straż Pożarna
 • 999 Pogotowie Ratunkowe
 • 112 Numer alarmowy